Over de stichting

Woongroep/ stichtingsstructuur

Vanaf de start doen alle ouders op alle gebieden actief mee in de woongroep, hetgeen ook op het moment van wonen nog zo is. Kwaliteiten en mogelijkheden van ouders worden daar ingezet waar nodig. Ook in de sollicitatiecommissie wordt geparticipeerd door ouders. Er wordt veel geïnvesteerd in een goede verstandhouding van ouders onderling. Alle ouders zijn vertegenwoordigd in de familiecommissie te noemen “de woongroep”. De woongroep vergadert met regelmaat over allerlei gezamenlijke zaken die de individuele bewoner overstijgen. Het eerste deel van deze bijeenkomst is in aanwezigheid van de team coördinator en Pber A teamlid. Indien noodzakelijk worden deze zaken teruggekoppeld via de coördinator naar het team. Ouders zijn vertegenwoordigd in diverse werkgroepen o.a. activiteiten, huishoudrekening, sollicitatiecommissie, voeding. Vaak samen met iemand vanuit het team. Zij overleggen op verzoek van de stichting zonodig met het personeel en koppelen bevindingen terug aan alle ouders in woongroepvergaderingen. De bewoners hebben allen een mentor en bewindvoerder. Dit zijn nu nog de ouders en ze zijn verantwoordelijk voor de taken die bij deze wettelijke bevoegdheid horen zoals o.a. financiën. Voor sommige bewoners is deze mentor en bewindvoering al geborgd voor de toekomst. Andere ouders zijn nog bezig om hierin stappen te ondernemen.

Vanaf 2002 worden de ouders op velerlei gebied vertegenwoordigd door stichting De Toekomst en is er een onderscheid tussen stichting en woongroep/ familiecommissie. In de statuten van de stichting staat beschreven dat er in de stichting altijd een vertegenwoordiger vanuit de familiecommissie moet zitten. Ook is reeds beschreven dat de plaats van ouders in de familiecommissie op het moment dat dit noodzakelijk is opgevolgd kunnen worden door een familielid of aangewezen persoon. Hoe dit daadwerkelijk vorm moet gaan krijgen is een onderwerp waar steeds aan gewerkt moet worden.

Doel van Stichting De Toekomst

De doelstelling na het voorbereidingstraject is veranderd van het tot stand brengen tot in het in stand houden van een kleinschalige woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking door:

  • het beheer en/of exploitatie van speciaal daartoe ingerichte ruimten ten behoeve van de zorgverlening van de woongroep
  • het zorgdragen voor een zodanige organisatie van de zorgverlening dat gewaarborgd is dat ouders dan wel vertegenwoordigers van de bewoners hieraan sturing kunnen geven: “eigen” regie
  • het opwekken van de belangstelling voor de kleinschalige woongroep en het verbreiden van de kennis over de kleinschalige woongroep in de ( lokale) samenleving
  • al het overige dat kan bijdragen aan de realisatie van de doelstelling